icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

ฝ่ายจัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ

 

01 นางสาวภก ศรสวสด
นางสาวภัค ศรีสวัสดิ์
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สาขาภาคเหนือ

 
 

02 นายสเมธ จาเรอง
นายสุเมธ จาเรือง
ผู้ช่วยผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สาขาภาคเหนือ

 
แผนกบริหารทั่วไป
 

05 นางสาวกลยาณ อนดตย
นางสาวกัลยาณี อนุดิตย์
หัวหน้าแผนกบริหารทั่วไป

 

06 นางสาวอมพร ยะยาเปา
นางสาวอัมพร ยะย่าเป้า
เจ้าหน้าที่บัญชี

04 นางนภาพร ปตยา
นางนภาพร ปิตยา

เจ้าหน้าที่การเงิน

07 นางสาวเอมอร ปาเกยง
นางสาวเอมอร ปาเกี๋ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการ

     
แผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ
 

 08 นางสาวบษยารตน คลายมณ
นางสาวบุษยารัตน์ คล้ายมณี
หัวหน้าแผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ

 

 03 นายธนยวชญ นาคสวาท
นายธันย์วิชญ์ นาคสวาท
เจ้าหน้าที่นิติกรและติดตามหนี้

10 นางสาววรางคณา เพชรประดษฐ 
นางสาววรางคณา เพชรประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ

09 นางสาวพชร ดหล
นางสาวพัชรี ดีหลี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการ
 

 

 12 นายสเทพ หาญศลปพงศ
นายสุเทพ หาญศิลป์พงศ์

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการ

 
แผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
 

21 นางสาวกรณศ พงศตย
นางสาวกรณิศ พงค์ตุ้ย
หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

 

15 นายจรญ กรธนพาณชย
นายจรูญ  กรธนพาณิชย์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และรักษาการหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เขต 1

 

  17 นายโจ วรรณกล
นายโจ  วรรณกุล
หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เขต ๒

 18 นายณฐกร นนทวรรณ
นายณฐกร  นันทวรรณ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

 20 นายอนชา อรจนทร
นายอนุชา  อรจันทร์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

14 นางราเชนทร สพรรณ
นายราเชนทร์  สุพรรณ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

16 นายจกราวธ สงหโทราช
นายจักราวุธ สิงห์โทราช

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

 19 นายปตชา ทำชาวนา
นายปีติชา  ทำชาวนา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

13 นางเบญจภรณ นาคคลาย
นางเบ็ญจภรณ์  นาคคล้าย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

รบสมครเจาหนาท
นายพนมกร  สรรเสริมบุญ

เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เขต 1

11 นายนรนดร ภทอง
นายนิรันดร  ภู่ทอง

เจ้าหน้าที่วิชาการ   

 

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ

cc6ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
เลขที่ 161 หมู่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 053-390-893 E-Mail :