icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

คณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ

  blank
นายการุณ พรหมสินชัย
ประธานกรรมการสาขา
ผู้แทนจาก สค.ห้วยส้านพลับพลา จำกัด
 
blank
นายสมาน พวงจันทร์
รองประธานสาขา คนที่ 1
ผู้แทนจาก สค.สันกำแพง จำกัด
 blank
นายสมคิด  วงศ์สุนทร
รองประธานสาขา คนที่ 2
ผู้แทนจาก สค.ครูอำเภอเชียงดาว จำกัด
blank
นางสาวขัตติยา  สำเภาทอง
กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก สค.การเคหะนครลำปาง จำกัด
blank
นางสุปราณี  อินต๊ะยศ
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.จอมทอง จำกัด
blank
นายชนินทร์  บัวเย็น
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.เชียงคำ-ภูซาง จำกัด
blank
นายดิเรก สินเอี่ยม
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.แม่เย็นพัฒนา จำกัด
blank
นายบุญส่ง  ทิวงค์ษา
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.กาศเมฆสามัคคี จำกัด
  blank
นายบุญชู เหลี่ยมแฉ่ง
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.พระธาตุนาก่วม จำกัด

 

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ

cc6ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
เลขที่ 161 หมู่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 053-390-893 E-Mail :