icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

ท้องที่ดำเนินงาน ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ

north

จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง)
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
 เชียงใหม่ 41 69 - 6
 เชียงราย  31 23 - 1
 ลำปาง  22 18 - 1
 แพร่  6 15 - -
 พะเยา  7 6 - 1
 ลำพูน  3 2 1 1
 แม่ฮ่องสอน  3 3 - -
 น่าน  4 4 - -
 อุตรดิตถ์  - 2 - 5
 ตาก  - - - -
 สุโขทัย  1 - - 2
 รวม  118 142 1 16

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ

cc6ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ
เลขที่ 161 หมู่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 053-390-893 E-Mail :