ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่ม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (สมาชิกของ ช.ส.ค.)

arrow 75 ขั้นที่ 1 สำรวจชุมชน/การประสานงาน/ผู้นำ
ดำเนินการสำรวจชุมชนการประสานงานตลอดจนศึกษาผู้นำในชุมชนเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

arrow 75 ขั้นที่ 2 รวบรวมสมาชิกให้การศึกษา จัดตั้งกลุ่มฯ และดำเนินกิจกรรมกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
หลังจากที่ได้พิจารณาลักษณะของชุมชนว่ามีความน่าจะเป็นไปได้แล้ว ให้รวบรวมสมาชิกเพื่อให้ความรู้การศึกษา เพื่อทราบกระบวนการจัตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน แบ่งออกได้เป็น 2 ระยะด้วยกันคือ
1. ให้การศึกษาระยะเริ่มต้น
2. ให้การศึกษาระยะก่อนการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

arrow 75 ขั้นที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเครดิตยูเนี่ยน โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด(ช.ส.ค.)
การเผยแพร่จัดตั้ง ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่มวลสมาชิก ถือเป็นภารกิจหลักของชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเครดิตยูเนี่ยน จำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริม และพัฒนาของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ

arrow 75 ขั้นที่ 4 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ
เมื่อกลุ่มสะสม(กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแรกตั้ง) ที่ได้จัดตั้งขึ้นมีการส่งเสริมและพัฒนาได้ระยะหนึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ และคณะกรรมการมีมติที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภทสมาชิกสมทบกับชุมนุมสหกรณ์เครดิยูเนี่ยนฯก็สามารถที่จะดำเนินการได้โดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน และสามารถขยายสมาชิกได้ไม่น้อยกว่า 300 คน โดยได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

arrow 75 ขั้นที่ 5 ช.ส.ค. รับรองกลุ่ม เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ
จากขั้นที่ 4 หากกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเตรียมจดทะเบียนสหกรณ์ที่มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนสหกรณ์ต้องทำหนังสือแจ้งความจำนงขอจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปยัง ช.ส.ค. โดยผ่านสำนักงาน ช.ส.ค. สาขา ในการยื่นเรื่องต้องมีเอกสารประกอบดังนี้
1. หนังสือแสดงความจำนงขอจดทะเบียนสหกรณ์
2. บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์
3. (ร่าง) หนังสือรับรอง 1 ฉบับ

arrow 75 ขั้นที่ 6 ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์
ช.ส.ค. ดำเนินการจัดทำงบวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาของ ช.ส.ค. และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองฯ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป เมื่อได้หนังสือรับรองจาก ช.ส.ค. แล้วให้กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเตรียมการจดทะเบียนสหกรณ์ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ต่อไป

arrow 75 ขั้นที่ 7 เป็นสหกรณ์
สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย