สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

001 57 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก

1. ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าพร้อมทั้งชำระค่าหุ้นงวดแรก
3. ฝึกหัดสะสมเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน
4. ผ่านการอบรมจากคระกรรมการ
5. คณะกรรมการอำนวยการ พิจารณาอนุมัติรับเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

001 57 คุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

1. เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
2. มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ที่สหกรณ์กำหนดไว้ในข้อบังคับ
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม
4. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์
5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอื่น

001 57 ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

1. เป็นคนรู้จักประหยัดและออม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งในชุมชนของสมาชิกนั่นเอง สมาชิกของสหกรณ์จึงมีที่สะสมเงินที่สะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปฝากเงินที่ไกลๆ แม้มีเงินจำนวนน้อยหรือมากก็ตาม สมาชิกก็สามารถที่จะสะสมได้

2. ช่วยแก้ไขปัญหาการเงิน
เมื่อสมาชิกมีความเดือนร้อนหรือความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงิน สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม จำนวนเงินที่สมาชิกจะกู้ได้นั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเดือดร้อน ความสามารถในการชำระคืนและการสะสมค่าหุ้นของสมาชิกเอง

3.สร้างความมั้นคงแก่สมาชิกและครอบครัว

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่งจะจัดให้มีบริการในรูปแบบต่างๆ แล้วแต่ความต้องการของสมาชิกและเงินทุนที่สหกรณ์มีอยู่ เช่น บริการกองทุนการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก.1) , กองทุนสวัสดิการแก่สมาชิก (สก.2) ซึ่งมีส่วนสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวและสมาชิก

4. สามารถพัฒนาชุมชนและสังคม
กิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยให้ประชาชนในชุมชนเกิดการประหย้ดและออม เพื่อสร้างกองทุนขึ้นในชุมชนเพื่อช่วยเหลือบำบัดความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อให้รู้จักการแก้ไขและตัดสินใจช่วยเหลือกันในชุมชนของตนเอง เป็นการฝึกผู้นำในชุมชน