บทบาทหน้าที่ฝ่ายธุรกิจสหกรณ์

arrow 75 งานในฝ่ายธุรกิจสหกรณ์มีทั้งหมด  3 งาน ได้แก่
1.งานศูนย์ข้อมูลและพัฒนาศูนย์ผลิตภัณฑ์สตรีสหกรณ์
2.งานพัฒนาการผลิตและการตลาด
3.งานเอกสารแบบพิมพ์และของที่ระลึก
arrow 75 หน้าที่ของฝ่ายธุรกิจสหกรณ์ มีดังนี้
1.บริหารศูนย์ข้อมูลธุรกิจสหกรณ์
2.บริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สตรีสหกรณ์
3.พัฒนาการผลิตและการตลาด
4.ผลิตและจำหน่ายเอกสารแบบพิมพ์ ของที่ระลึก