บทบาทหน้าที่ของฝ่ายจัดการธนกิจ

arrow 75 มีงาน ที่อยู่ในฝ่ายจัดการธนกิจ 4 งาน ได้แก่

  1. งานสินเชื่อ
  2. งานระดมทุน
  3. งานสวัสดิการ
  4. งานบริหารการลงทุน

arrow 75 หน้าที่ของฝ่ายจัดการธนกิจ

  1. อำนวยสินเชื่อ
  2. ระดมทุน
  3. จัดบริการสวัสดิการออมทรัพย์ เงินกู้ ความมั่นคง การสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก จัดบริการ และคิดค้นสวัสดิการอื่น ๆ
  4. บริหารสภาพคล่องโดยนำไปลงทุนตามสมควรและปลอดภัย ทั้งนี้ในการดำเนินงานต้องอยู่ภายใต้กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำสั่งของชุมนุมสหกรณ์