บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป

arrow 75 งานในฝ่ายบริหารทั่วไปมีทั้งหมด 7 งาน ได้แก่

 1. งานประชุมกรรมการ
 2. งานนโยบายและวางแผน
 3. งานอาคารสถานที่
 4. งานบริหารบุคคล
 5. งานยานพาหนะ
 6. งานธุรการและบริการ
 7. งานพัสดุ

arrow 75 หน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป มีดังนี้

 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการของชุมนุมสหกรณ์และจัดเก็บรวบรวมรายงานการประชุม มติ ประกาศ คำสั่งของชุมนุมสหกรณ์
 2. บริหารและจัดการทั่วไปตามนโยบาย แผนงาน มติ และคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอำนวยการ หรือดำเนินการเพื่อให้กิจการลุล่วงไปด้วยดี
 3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของชุมนุมสหกรณ์
 4. บริการห้องพัก ห้องประชุม
 5. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงาน พัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์
 6. ควบคุม ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และจัดทำข้อมูลยานพาหนะของชุมนุมสหกรณ์
 7. ปฏิบัติงานด้านธุรการและให้บริการแก่ส่วนงานทั้งภายในและภายนอกชุมนุมสหกรณ์
 8. บริหารงานพัสดุของชุมนุมสหกรณ์