บทบาทหน้าที่ฝ่ายวิชาการและพัฒนา

arrow 75 งานในฝ่ายวิชาการและพัฒนามีทั้งหมด 4 งาน ได้แก่

1. งานบริหารทางการศึกษา
2. งานวิจัย
3. งานฝึกอบรม
4. งานพัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวชน

arrow 75 หน้าที่ของฝ่ายวิชาการและพัฒนา

1. ฝึกอบรมแก่บุคคลากรทุกระดับและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาขบวนการ
3. พัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวชน
4. งานพัฒนาและบริหารทางการศึกษา