บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงินและบัญชี

arrow 75 งานในฝ่ายการเงินและบัญชีมีทั้งหมด 3 งาน ได้แก่

1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานการเงินและบัญชีสาขา

arrow 75 หน้าที่ของงานการเงินและบัญชี มีดังนี้

1. บริหารการเงิน
2. จัดทำบัญชีและประมวลผลงบการเงินทั้งชุมนุมสหกรณ์และสำนักงานสาขา