ประวัติความเป็นมาของ ช.ส.ค.

p26พ.ศ. 2508 ได้มีการตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกชื่อว่า “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน แห่งศูนย์กลางเทวา” และจากนั้นแนวคิดการพัฒนาแบบเครดิตยูเนี่ยนก็ได้แพร่ไปอย่างรวดเร็ว

พ.ศ. 2511 สภาคาทอลิกสังคมสงเคราะห์ ซึ่งให้การสนับสนุนเครดิตยูเนี่ยนอยู่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง มีหน้าที่ส่งเสริมขบวนการเครดิตยูเนี่ยนให้แพร่หลายและเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น เรียกว่า “คณะกรรมการเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย”

พ.ศ. 2512 มีการตั้งสำนักงานชื่อ “ศูนย์กลางเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย” ซึ่งมีที่ทำการอยู่ที่ตึกศูนย์กลางเทวา มีหน้าที่สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมเครดิตยูเนี่ยนในระดับภาค เพื่อจะได้รวมตัวกันเป็นระดับประเทศ

พ.ศ. 2514 เข้าเป็นสมาชิกสมทบของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย

พ.ศ. 2515 ผู้แทนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ประมาณ 60 กลุ่ม ได้เข้าประชุมที่บ้านเซเวียร์เพื่อก่อตั้ง “ชุมนุมกลุ่มออมทรัพย์พัฒนาแห่งประเทศไทย” โดยเลือกผู้แทนกลุ่มเป็นคณะผู้บริหารงาน

พ.ศ. 2516 สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย

พ.ศ. 2517 เปลี่ยนชื่อเป็น “สันนิบาตเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย” และได้เริ่มโครงการสวัสดิการเงินกู้-เงินสะสม โดยได้รับความสนับสนุนจากคิวน่ามิวชวล

พ.ศ. 2520 ได้รับช่วยเหลือจากองค์การมีเซรีออร์ ประเทศเยอรมันตะวันตกในการสร้างสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมบริเวณถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2521 ย้ายสำนักงานจากตึกเก่าที่ศูนย์กลางเทวา มาอยู่ที่สำนักงานใหม่

พ.ศ. 2522 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่จดทะเบียนแล้ว 14 แห่ง ได้ร่วมประชุมจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์โดยใช้ชื่อว่า “ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

arrow 75วิสัยทัศน์

สถาบันแห่งศูนย์กลางและผู้นำทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย

arrow 75พันธกิจ

1. พัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเชิงรุก
2. ขับเคลื่อนธรรมมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน
3. สร้างบริการครบวงจรเพื่อยกระดับสหกรณ์สมาชิก

arrow 75วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
2. จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ
3. ทำหรือจัดหาปัจจัยการผลิต รวมซื้อรวมขายสินค้าและบริการของสมาชิก รวมทั้งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือแปรรูปผลผลิตของสมาชิก
4. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย องค์กรชุมชน ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
5. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

arrow 75ทุนดำเนินงาน

1. รับเงินค่าหุ้น
2. ออกหุ้นกู้
3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
4. กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
5. สะสมทุนสำรองและทุนอื่น ๆ
6. รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน ที่มีผู้ยกให้