ประกาศรับสมัครงาน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง จำนวน (อัตรา) ว.ด.ป.รับสมัคร ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 1. เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. เจ้าหน้าที่นิติกร สำนักผู้จัดการใหญ่ 
 3. เจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายการเงินบัญชีและงบประมาณ
 4. พนักงานยานพหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
pdfคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
2
1
1
1

23 ม.ค. 60
-
10 ก.พ. 60
 
16 ก.พ. 60
pdfคลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ
27-28 ก.พ. 60  
 1. เจ้าหน้าที่การเงิน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน
 2. เจ้าหน้าที่บัญชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน
 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน
pdfคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
2
2
1

19 ม.ค. 60
-
15 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60

   

 

 

arrow 130 ดาวน์โหลดใบสมัคร

arrow 130 ดาวน์โหลดใบสมัคร(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน)