ประกาศรับสมัครงาน ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง จำนวน (อัตรา) ว.ด.ป.รับสมัคร ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลสอบคัดเลือก
 1. เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. พนักงานยานพหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 3. เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการ สำนักงานส่งเสริมเขต 1 จังหวัดเชียงราย สาขาภาคเหนือ 
pdfคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

2
1
1


20 มี.ค. 60
-
5 เม.ย. 6012 เม.ย. 60

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน(ส.ส.ค)
 1. เจ้าหน้าที่บัญชี
 2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิก(ประจำสาขาตะวันออก จ.จันทบุรี)
 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
pdfคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด


2
1
1


8 มี.ค. 60
-
25 มี.ค. 6031 มี.ค. 60

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน(ส.ส.ท)
 1. รองผู้จัดการ
 2. เจ้าหน้าที่บัญชี
 3. เจ้าหน้าที่การเงิน
 4. เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิกประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 5. เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิกประจำภาคเหนือ
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ
pdfคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 
1
1
1
1
1
18 มี.ค. 60
-
25 มี.ค. 60 

 


31 มี.ค. 60

   

 

 

 

arrow 130 ดาวน์โหลดใบสมัคร

arrow 130 ดาวน์โหลดใบสมัคร(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน ส.ส.ค.)

arrow 130ดาวน์โหลดใบสมัคร(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน ส.ส.ท.)