ประธานกรรมการดำเนินการ

MR pressident5

icon account icon pay
icon download4 icon money

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ มี.ค. 60

จำนวน cu 1,169 แห่ง
สมาชิก 1,317,539 คน
สินทรัพย์ 65,851 ล้านบาท
ลูกหนี้เงินกู้ 48,895 ล้านบาท
เงินรับฝาก 35,592 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 27,520 ล้านบาท

ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

ประเภท อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
MLR 5.75 
MOR 7.00 
ผิดนัด 2 งวดขึ้นไป 10.00 
ผิดนัดสัญญาสิ้นสุด 12.00 

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558)  ดูรายละเอียดทั้งหมด...

จำนวนเงิน (ต่อฉบับ) ประเภท
ออมทรัพย์ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
5,000 - 4,999,999 บาท 0.350 1.250 1.700 1.850 2.200 2.450 2.650 2.950
5,000,000 - 9,999,999 บาท

0.350

1.350 1.800 2.000 2.300 2.550 2.850 3.000
10,000,000 บาท ขึ้นไป 0.350 1.450 1.900 2.150 2.400 2.650 3.000 3.300

มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2559  ดูรายละเอียด..

จำนวนเงิน (ต่อฉบับ) ประเภท
เมื่อทวงถาม 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
10,000 - 4,999,999 บาท 0.350 1.250 1.900 1.850 2.600 2.450 2.650 2.950
5,000,000 - 9,999,999 บาท 0.350 1.350 2.100 2.000 2.800 2.550 2.850 3.000
10,000,000 บาทเป็นต้นไป 0.350 1.450 2.300 2.150 3.000 2.650 3.000 3.300

  มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียด..

 

icon service2

service1 service2 service3

icon news2

Written on 24/05/2560, 12:02
2-2560                 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) โดยฝ่ายบริหารทั่วไป แผนกบริหารงานบุคคล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพยุคใหม่ ที่ต้องทำงานให้สอดรับกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการอบรม หลักสูตร "หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพยุคใหม่" รุ่นที่ 2 (Effective Supervisor Skill...
Written on 24/05/2560, 08:48
2017-05-24-01-48-00                 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ช.ส.ค. นำโดย นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ มีนางพัทธ์ธีรา บุรศักดิ์วราฤทธิ์ กรรมการดำเนินการและเลขานุการ และนางเพชรรัตณ์ หันพรหมมา กรรมการดำเนินการ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการระดับบริหาร นายดาบชัย...
Written on 16/05/2560, 10:15
2017-05-16-03-15-02         วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายให้ นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ กรรมการดำเนินการ และนางพัชรพร เครือษา ผู้จัดการสำนักผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง...
Written on 11/05/2560, 17:13
2017-05-11-10-13-03                 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายนายวิภาค ง่วนยอง กรรมการดำเนินการ และนายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร เป็นผู้แทนของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค) เข้าร่วมการประชุมหารือข้อเสนอปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พร้อมด้วยผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,...
Written on 25/04/2560, 11:30
2017-04-25-04-30-26                      วันที่ 21 เมษายน 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) นำโดย นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการ และนายดาบชัย ใจสู้ศึก นำทีมฝ่ายจัดการระดับบริหาร ของ ช.ส.ค. มีนายคันศร...