vote oppose

icon account icon pay
icon download4 icon money

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ เม.ย. 60

จำนวน cu 1,168 แห่ง
สมาชิก 1,300,215 คน
สินทรัพย์ 65,923 ล้านบาท
ลูกหนี้เงินกู้ 49,734 ล้านบาท
เงินรับฝาก 35,768 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 27,639 ล้านบาท

ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

แถลงการณ์คัดค้าน พรบ. สหกรณ์มาตรา 8/1

ประเภท อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
MLR 5.75 
MOR 7.00 
ผิดนัด 2 งวดขึ้นไป 10.00 
ผิดนัดสัญญาสิ้นสุด 12.00 

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558)  ดูรายละเอียดทั้งหมด...

จำนวนเงิน (ต่อฉบับ) ประเภท
ออมทรัพย์ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
5,000 - 4,999,999 บาท 0.350 1.250 1.700 1.850 2.200 2.450 2.650 2.950
5,000,000 - 9,999,999 บาท

0.350

1.350 1.800 2.000 2.300 2.550 2.850 3.000
10,000,000 บาท ขึ้นไป 0.350 1.450 1.900 2.150 2.400 2.650 3.000 3.300

มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2559  ดูรายละเอียด..

จำนวนเงิน (ต่อฉบับ) ประเภท
เมื่อทวงถาม 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
10,000 - 4,999,999 บาท 0.350 1.250 1.900 1.850 2.600 2.450 2.650 2.950
5,000,000 - 9,999,999 บาท 0.350 1.350 2.100 2.000 2.800 2.550 2.850 3.000
10,000,000 บาทเป็นต้นไป 0.350 1.450 2.300 2.150 3.000 2.650 3.000 3.300

  มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียด..

 

icon service2

service1 service2 service3

icon news2

Written on 07/07/2560, 16:28
7-7-60            วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) นำโดย นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมฝ่ายจัดการ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่, นายอรรถสิทธิ์ สงสะนะ ผู้จัดการ...
Written on 07/07/2560, 14:08
060760                  วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ให้การต้อนรับ สมาชิกรัฐสภาจากประเทศเนปาล จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์ในการเยือนประเทศไทย เพื่อสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ์ในประเทศไทยโดยเฉพาะเน้นกิจกรรมการออมและเครดิตให้กับสมาชิก ณ ห้องประชุมศูนย์กลางเทวา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร                 โอกาสนี้...
Written on 05/07/2560, 09:57
040760                 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ออกโรงชี้แจงพร้อมขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 8/1 โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แก่ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 และที่ปรึกษา ช.ส.ค....
Written on 03/07/2560, 16:06
030760            ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด โดยการบริหารของคณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ซึ่งเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ ที่ได้เลือกให้มาบริหารจัดการ และทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนงาน งบประมาณขององค์กร โดยมีฝ่ายจัดการระดับบริหารเป็นผู้สานต่อแนวคิด พร้อมนำนโยบายดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้เอง เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กล่าวมาข้างต้น ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป็นการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ช.ส.ค. ในฐานะสถาบันกลางและผู้นำทางขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย...
Written on 30/06/2560, 19:45
8-1-1-2           วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค.พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการนำโดยนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ เข้าพบ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ์...