ประธานกรรมการดำเนินการ

MR pressident5

icon account icon pay
icon download4 icon money

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ ธ.ค. 59

จำนวน cu 1,181 แห่ง
สมาชิก 1,331,424 คน
สินทรัพย์ 65,575 ล้านบาท
ลูกหนี้เงินกู้ 50,801 ล้านบาท
เงินรับฝาก 35,483 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 28,628 ล้านบาท

ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

ข้อมูลใหม่ล่าสุด

ประเภท อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
MLR 5.75 
MOR 7.00 
ผิดนัด 2 งวดขึ้นไป 10.00 
ผิดนัดสัญญาสิ้นสุด 12.00 

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558)  ดูรายละเอียดทั้งหมด...

จำนวนเงิน (ต่อฉบับ) ประเภท
ออมทรัพย์ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
5,000 - 4,999,999 บาท 0.350 1.250 1.700 1.850 2.200 2.450 2.650 2.950
5,000,000 - 9,999,999 บาท

0.350

1.350 1.800 2.000 2.300 2.550 2.850 3.000
10,000,000 บาท ขึ้นไป 0.350 1.450 1.900 2.150 2.400 2.650 3.000 3.300

มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2559  ดูรายละเอียด..

จำนวนเงิน (ต่อฉบับ) ประเภท
เมื่อทวงถาม 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
10,000 - 4,999,999 บาท 0.350 1.250 1.900 1.850 2.600 2.450 2.650 2.950
5,000,000 - 9,999,999 บาท 0.350 1.350 2.100 2.000 2.800 2.550 2.850 3.000
10,000,000 บาทเป็นต้นไป 0.350 1.450 2.300 2.150 3.000 2.650 3.000 3.300

  มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียด..

 

icon service2

service1 service2 service3

icon news2

Written on 28/03/2560, 15:09
2558-2560       ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด(ช.ส.ค.) สาขาภาคใต้ นำโดยนายบุญลภ ไชยหล่อ ประธานกรรมการสาขา และคณะกรรมการสาขา พร้อมด้วยนายณัฐพิพัฒ วรฤทธิ์ ผู้จัดการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต้ และคณะ จัดอบรมโครงการกฎหมายที่บังคับใช้กับงานสหกรณ์ “พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558” เมื่อวันที่ 25...
Written on 28/03/2560, 10:39
02280360           ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมวินเพลส ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และแผนงานงบประมาณประจำปี 2560...
Written on 28/03/2560, 10:38
01280360                      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนไทย (Credit Union Thai Cremation Association) หรือ ส.ส.ท. จัดการประชุมใหญ่สามัญขึ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ช.ส.ค. เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิภาค...
Written on 22/03/2560, 12:09
2017-03-22-05-09-54           นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนางพัชรพร เครือษา ผู้จัดการสำนักผู้จัดการใหญ่ และคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมร่วมบริจาคเพื่อการกุศลให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพบ้านปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ)...
Written on 08/03/2560, 13:44
2017-03-08-06-44-19 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดพิธีลงนามตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน กับ กอช. ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เขตพญาไท...