ประธานกรรมการดำเนินการ

MR pressident5

icon account icon pay
icon download4 icon money

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ พ.ย. 59

จำนวน cu 1,182 แห่ง
สมาชิก 1,302,233 คน
สินทรัพย์ 64,502 ล้านบาท
ลูกหนี้เงินกู้ 47,887 ล้านบาท
เงินรับฝาก 34,943 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 26,614 ล้านบาท

ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

ข้อมูลใหม่ล่าสุด

ประเภท อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
MLR 5.75 
MOR 7.00 
ผิดนัด 2 งวดขึ้นไป 10.00 
ผิดนัดสัญญาสิ้นสุด 12.00 

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558)  ดูรายละเอียดทั้งหมด...

จำนวนเงิน (ต่อฉบับ) ประเภท
ออมทรัพย์ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
5,000 - 4,999,999 บาท 0.350 1.250 1.700 1.850 2.200 2.450 2.650 2.950
5,000,000 - 9,999,999 บาท

0.350

1.350 1.800 2.000 2.300 2.550 2.850 3.000
10,000,000 บาท ขึ้นไป 0.350 1.450 1.900 2.150 2.400 2.650 3.000 3.300

มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2559  ดูรายละเอียด..

จำนวนเงิน (ต่อฉบับ) ประเภท
เมื่อทวงถาม 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
10,000 - 4,999,999 บาท 0.350 1.250 1.700 1.850 2.200 2.450 2.650 2.950
5,000,000 - 9,999,999 บาท

0.350

1.350 1.800 2.000 2.300 2.550 2.850 3.000
10,000,000 บาทเป็นต้นไป 0.350 1.450 1.900 2.150 2.400 2.650 3.000 3.300

  มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียด..

 

icon service2

service1 service2 service3

icon news2

Written on 20/01/2560, 18:19
2017-01-20-11-19-44   คณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นำโดยนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ นำโดย นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ เข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19...
Written on 17/01/2560, 12:44
2017-01-17-05-44-29   ผศ.อาภากรณ์ มินวงษ์ คณะกรรมการและเลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ,นางพัชรพร เครือษา ผู้จัดการสำนักผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐วัน)...
Written on 17/01/2560, 12:39
2017-01-17-05-39-57   เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการบริหารการกระจายความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต" แก่นักศึกษาหลักสูตรบริธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ \รายงาน
Written on 17/01/2560, 12:38
2017-01-17-05-38-08   นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นางเครือวัลย์ ชลนัย รักษาการรองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์(Financial Cooperative Central Finance Facility : CFF) โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์...
Written on 12/01/2560, 16:09
2017-01-12-09-09-29            วันที่ 12 มกราคม 2560 นายสายันต์ เขียวอินทร์ ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) พร้อมคณะผู้ตรวจสอบกิจาร ฝ่ายจัดการนำโดย นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่...