ประธานกรรมการดำเนินการ

MR pressident5

icon account icon pay
icon download4 icon money

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ ธ.ค. 59

จำนวน cu 1,181 แห่ง
สมาชิก 1,228,536 คน
สินทรัพย์ 67,346 ล้านบาท
ลูกหนี้เงินกู้ 52,190 ล้านบาท
เงินรับฝาก 36,038 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 29,093 ล้านบาท

ดูรายละเอียดทั้งหมด >>

ข้อมูลใหม่ล่าสุด

ประเภท อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
MLR 5.75 
MOR 7.00 
ผิดนัด 2 งวดขึ้นไป 10.00 
ผิดนัดสัญญาสิ้นสุด 12.00 

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558)  ดูรายละเอียดทั้งหมด...

จำนวนเงิน (ต่อฉบับ) ประเภท
ออมทรัพย์ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
5,000 - 4,999,999 บาท 0.350 1.250 1.700 1.850 2.200 2.450 2.650 2.950
5,000,000 - 9,999,999 บาท

0.350

1.350 1.800 2.000 2.300 2.550 2.850 3.000
10,000,000 บาท ขึ้นไป 0.350 1.450 1.900 2.150 2.400 2.650 3.000 3.300

มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2559  ดูรายละเอียด..

จำนวนเงิน (ต่อฉบับ) ประเภท
เมื่อทวงถาม 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี
10,000 - 4,999,999 บาท 0.350 1.250 1.700 1.850 2.200 2.450 2.650 2.950
5,000,000 - 9,999,999 บาท

0.350

1.350 1.800 2.000 2.300 2.550 2.850 3.000
10,000,000 บาทเป็นต้นไป 0.350 1.450 1.900 2.150 2.400 2.650 3.000 3.300

  มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียด..

 

icon service2

service1 service2 service3

icon news2

Written on 20/02/2560, 18:30
2017-02-20-11-30-26                                 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมจัดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากลประจำปี ๒๕๖๐...
Written on 15/02/2560, 15:36
mr-lei-tao-cam             เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  Mr. Ranjith Hettiarachchi ตำแหน่ง CTO of ACCUAssociation of AsianConfederation of...
Written on 14/02/2560, 12:01
4-2560             เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานคณะกรรมการชมรมสตรีเครดิต ยูเนี่ยนและ เลขานุการและคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการประชุมชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 4/2560 พร้อมกันนั้นมีคณะกรรมการชมรม และ...
Written on 08/02/2560, 19:46
2017-02-08-12-46-44                      เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้มอบหมายให้นายดาบชัย ใจสู้ศึก...
Written on 02/02/2560, 16:48
2017-02-02-09-48-35       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด มอบเงินจำนวน 4,000 บาท ให้กับสถาบันส่งเสิรมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย โดยมี นายสกนธิ์ จี๋คีรี เป็นผู้รับมอบ...