จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง)
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
 ขอนแก่น 22 14 2 4
 มหาสารคาม 19 11 1 2
 ร้อยเอ็ด 18 8 1 1
 กาฬสินธุ์ 5 5 - 2
 มุกดาหาร 2 5 - -
 อุดรธานี 6 3 1 3
 สกลนคร 13 6 1 1
 นครพนม 3 2 - 1
 หนองคาย 3 3 - -
 บึงกาฬ 4 3 1 -
 หนองบัวลำภู 5 2 - -
 เลย 1 2 - -
 อุบลราชธานี 14 10 - 2
 อำนาจเจริญ 4 1 - 1
 ยโสธร 3 1 - 1
 ศรีสะเกษ 15 7 4 -
 นครราชสีมา 5 14 1 1
 ชัยภูมิ 6 6 - 2
 บุรีรัมย์ 1 5 - -
 สุรินทร์ 12 19 - 1
 รวม 161 127 11 22
         
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 

Search