จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง)
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
 กรุงเทพฯ 39 42 12 4
 นนทบุรี 2 5 1 1
 ปทุมธานี 5 4 1 4
 สมุทรปราการ 16 7 - 4
 ฉะเชิงเทรา 4 13 1 3
 ชลบุรี 6 2 - 1
 ปราจีนบุรี 1 - - -
 นครนายก 1 - - -
 สระบุรี 1 1 1 -
 ลพบุรี 2 4 - 1
 ชัยนาท 2 2 - -
 อุทัยธานี 10 5 3 -
 นครสวรรค์ 12 10 - 1
 พิจิตร - 2 - -
 พิษณุโลก 1 - - -
 กำแพงเพชร - 2 - -
 เพชรบูรณ์ 2 2 - -
 สิงห์บุรี - - - -
 กาญจนบุรี 3 6 2 1
 นครปฐม 2 6 - -
 ราชบุรี 5 5 - -
 พระนครศรีอยุธยา 4 1 - -
 สุพรรณบุรี 4 2 1 -
 อ่างทอง 1 - - 1
 สมุทรสงคราม 2 - - -
 สมุทรสาคร - - - -
 รวม 125 121 21 21
         
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 

Search