จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง)
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
 เชียงใหม่ 41 69 - 6
 เชียงราย 31 23 - 1
 ลำปาง 22 18 - 1
 แพร่ 6 15 - -
 พะเยา 7 6 - 1
 ลำพูน 3 2 1 1
 แม่ฮ่องสอน 3 3 - -
 น่าน 4 4 - -
 อุตรดิตถ์ - 2 - 5
 ตาก - - - -
 สุโขทัย 1 - - 2
 รวม 118 142 1 17
         
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 

Search