ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ช.ส.ค. หน้าแรก

สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ พ.ย. 61
  จำนวน CU 1,181      แห่ง
  สมาชิกรวม 1,246,609      คน
  สินทรัพย์รวม 75,459      ล้านบาท
  ลูกหนี้เงินกู้รวม 54,585      ล้านบาท
  เงินรับฝากรวม 21,767      ล้านบาท
  ทุนเรือนหุ้นรวม 29,563      ล้านบาท
     รายละเอียด

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Search