ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ช.ส.ค. หน้าแรก

สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ มิ.ย. 61
  จำนวน CU 1,180      แห่ง
  สมาชิกรวม 1,245,529      คน
  สินทรัพย์รวม 70,042      ล้านบาท
  ลูกหนี้เงินกู้รวม 53,683      ล้านบาท
  เงินรับฝากรวม 21,594      ล้านบาท
  ทุนเรือนหุ้นรวม 29,009      ล้านบาท
     รายละเอียด
Previous Next

ประกาศ ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง


Search