ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ช.ส.ค. หน้าแรก

สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ ก.ย. 61
  จำนวน CU 1,181      แห่ง
  สมาชิกรวม 1,248,121      คน
  สินทรัพย์รวม 70,680      ล้านบาท
  ลูกหนี้เงินกู้รวม 54,061      ล้านบาท
  เงินรับฝากรวม 21,546      ล้านบาท
  ทุนเรือนหุ้นรวม 29,233      ล้านบาท
     รายละเอียด
Previous Next

ประกาศ ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง


Search