ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการเงิน

ข้อมูลน่ารู้

ผู้บริหาร ช.ส.ค. หน้าแรก

สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ ธ.ค. 61
  จำนวน CU 1,181      แห่ง
  สมาชิกรวม 1,244,535      คน
  สินทรัพย์รวม 76,460      ล้านบาท
  ลูกหนี้เงินกู้รวม 54,862      ล้านบาท
  เงินรับฝากรวม 21,847      ล้านบาท
  ทุนเรือนหุ้นรวม 29,739      ล้านบาท
     รายละเอียด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

008404
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
166
370
1612
3177
8272
132
8404

ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอร่าง พ.ร.บ

ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

ช.ส.ค.ได้ส่งหนังสือ ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ฉบับภาคประชาชน ไปยังสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

ตามที่ ช.ส.ค. และ สสท.และสมาชิกทั่วประเทศ ที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 16,358 คน ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพิ่มเติมจำนวนสามมาตรา โดยเฉพาะการเพิ่มมาตรา 105/1 ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการร่วมกันระหว่างชุมนุมสหกรณ์ฯกับสหกรณ์สมาชิก

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามกฎหมาย เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ เมื่อสมาชิกสหกรณ์หรือผู้เข้าชื่อเสนอร่างฯ ได้รับหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีสาระสำคัญที่ต้องพิจารณา 2 เรื่อง คือ

     1. แจ้งว่าท่าน(ผู้เข้าชื่อเสนอร่าง) เป็นผู้เข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ลำดับที่ ..... (สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอร่างได้ที่ www.parliment.go.th)

     2. หากท่าน (ผู้เข้าชื่อเสนอร่าง) มิได้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ สามารถยื่นคำร้องคัดค้านโดยลงลายมือชื่อในแบบคำร้องคัดค้านด้านล่างของหนังสือและส่งกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ดังนั้น หากท่านเป็นผู้เข้าเสนอชื่อร่างฯ ตามลำดับที่อ้างถึงจริงแล้ว ไม่ต้องดำเนินการใดฯ เมื่อครบกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ ผู้เข้าชื่อเสนอร่างฯ ดังกล่าวเป็นผู้เข้าชื่อเสนอร่างฯ ถูกต้องตามกฎหมาย

Search