ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ช.ส.ค. หน้าแรก

สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ พ.ย. 61
  จำนวน CU 1,181      แห่ง
  สมาชิกรวม 1,246,609      คน
  สินทรัพย์รวม 75,459      ล้านบาท
  ลูกหนี้เงินกู้รวม 54,585      ล้านบาท
  เงินรับฝากรวม 21,767      ล้านบาท
  ทุนเรือนหุ้นรวม 29,563      ล้านบาท
     รายละเอียด

ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอร่าง พ.ร.บ

ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

ช.ส.ค.ได้ส่งหนังสือ ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ฉบับภาคประชาชน ไปยังสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

ตามที่ ช.ส.ค. และ สสท.และสมาชิกทั่วประเทศ ที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 16,358 คน ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพิ่มเติมจำนวนสามมาตรา โดยเฉพาะการเพิ่มมาตรา 105/1 ซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการร่วมกันระหว่างชุมนุมสหกรณ์ฯกับสหกรณ์สมาชิก

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนตามกฎหมาย เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ เมื่อสมาชิกสหกรณ์หรือผู้เข้าชื่อเสนอร่างฯ ได้รับหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีสาระสำคัญที่ต้องพิจารณา 2 เรื่อง คือ

     1. แจ้งว่าท่าน(ผู้เข้าชื่อเสนอร่าง) เป็นผู้เข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ลำดับที่ ..... (สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เสนอร่างได้ที่ www.parliment.go.th)

     2. หากท่าน (ผู้เข้าชื่อเสนอร่าง) มิได้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ สามารถยื่นคำร้องคัดค้านโดยลงลายมือชื่อในแบบคำร้องคัดค้านด้านล่างของหนังสือและส่งกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ดังนั้น หากท่านเป็นผู้เข้าเสนอชื่อร่างฯ ตามลำดับที่อ้างถึงจริงแล้ว ไม่ต้องดำเนินการใดฯ เมื่อครบกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ ผู้เข้าชื่อเสนอร่างฯ ดังกล่าวเป็นผู้เข้าชื่อเสนอร่างฯ ถูกต้องตามกฎหมาย





Search