ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ช.ส.ค. หน้าแรก

สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ ก.ย. 61
  จำนวน CU 1,181      แห่ง
  สมาชิกรวม 1,248,121      คน
  สินทรัพย์รวม 70,680      ล้านบาท
  ลูกหนี้เงินกู้รวม 54,061      ล้านบาท
  เงินรับฝากรวม 21,546      ล้านบาท
  ทุนเรือนหุ้นรวม 29,233      ล้านบาท
     รายละเอียด

ประกาศ : ประกวดราคาขายที่ดิน

 ประกาศ เอกสาร  ยื่นเอกสาร กำหนดยื่นซอง
ประมูลขายที่ดิน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา 2 ต.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61 3 ธ.ค. 61
09.00 - 12.00 น.
ประมูลขายที่ดิน อำเภอโพนทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด 2 ต.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61 3 ธ.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

Search