ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ช.ส.ค. หน้าแรก

สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ มิ.ย. 61
  จำนวน CU 1,180      แห่ง
  สมาชิกรวม 1,245,529      คน
  สินทรัพย์รวม 70,042      ล้านบาท
  ลูกหนี้เงินกู้รวม 53,683      ล้านบาท
  เงินรับฝากรวม 21,594      ล้านบาท
  ทุนเรือนหุ้นรวม 29,009      ล้านบาท
     รายละเอียด

เปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น "เครดิตยูเนี่ยนร่วมใจ 1"

อัตราดอกเบี้ย ว.ด.ป. ที่บังคับใช้  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น เครดิตยูเนี่ยนร่วมใจ 1 1 กรกฎาคม 2561

Search