จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง)
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
 จันทบุรี 23 10 6 -
 ระยอง 9 4 - 2
 ตราด 6 5 2 -
 สระแก้ว - 5 - -
 รวม 38 24 8 2
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

Search