จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง)
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
 เชียงใหม่ 42 63 - 5
 เชียงราย 34 19 - 1
 ลำปาง 22 17 - 1
 แพร่ 6 15 - 1
 พะเยา 7 7 - -
 ลำพูน 3 2 1 -
 แม่ฮ่องสอน 3 2 - -
 น่าน 5 3 - 1
 อุตรดิตถ์ - 2 - 2
 ตาก - - - 1
 สุโขทัย 1 - - 1
 รวม 123 130 1 13
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

Search