จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง)
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
 เพขรบุรี 47 11 7 -
 รวม 47  11   7  -
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

Search