เดือน

จำนวนสหกรณ์ /
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
สมาชิก (คน) สินทรัพย์
(ล้านบาท)
ลูกหนี้เงินกู้
(ล้านบาท)
เงินรับฝาก
(ล้านบาท)
ทุนเรือนหุ้น
(ล้านบาท)
มกราคม 1,172 1,306,701 65,885 50,940 35,532 29,349
กุมภาพันธ์ 1,173 1,316,770 66,368 49,267 35,621 27,525
มีนาคม 1,169 1,316,709 66,035 49,054 35,696 27,549
เมษายน 1,168 1,299,385 66,107 49,892 35,872 27,668
พฤษภาคม 1,171 1,299,903 69,794 51,397 20,570 27,449
มิถุนายน 1,169 1,314,583 67,970 51,475 20,949 27,717
กรกฎาคม 1,171 1,317,060 68,995 51,829 20,843 27,759
สิงหาคม 1,173 1,310,047 69,209 51,897 21,104 27,785
กันยายน 1,178 1,298,857 69,273 51,896 21,032 39,695
ตุลาคม 1,178 1,296,971 69,645 52,250 21,175 39,801
พฤศจิกายน 1,175 1,335,361 70,290 53,072 21,486 28,754
ธันวาคม 1,178 1,299,285 70,551 53,158 21,577 28,907สรุปสถิติตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2560

Search