เดือน

จำนวนสหกรณ์ /
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
สมาชิก (คน) สินทรัพย์
(ล้านบาท)
ลูกหนี้เงินกู้
(ล้านบาท)
เงินรับฝาก
(ล้านบาท)
ทุนเรือนหุ้น
(ล้านบาท)
มกราคม 1,172 1,307,534 65,749 50,867 35,495 29,344
กุมภาพันธ์  1,173 1,317,602  66,243 49,187 35,572 27,518
มีนาคม 1,169 1,317,539 65,851 48,895  35,592 27,520
เมษายน 1,168 1,300,215  65,923 49,734 35,768 27,639
พฤษภาคม 1,171 1,299,733 69,609 51,238 20,464 27,421
มิถุนายน 1,169 1,315,413 67,790 51,322 20,844 27,688
กรกฎาคม 1,171 1,317,890 68,815 51,677 20,738 27,730
สิงหาคม 1,173 1,310,838 69,028 51,747 20,993 27,755
กันยายน 1,178 1,299,627 69,093 51,745 20,921 39,665
ตุลาคม 1,178 1,297,741 69,465 52,099 21,064 39,771
พฤศจิกายน 1,175 1,336,131 70,103 52,913 21,376 28,723
ธันวาคม 1,178 1,338,222 70,359 53,004 21,467 28,876สรุปสถิติตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2560

Search