เดือน

จำนวนสหกรณ์ /
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
สมาชิก (คน) สินทรัพย์
(ล้านบาท)
ลูกหนี้เงินกู้
(ล้านบาท)
เงินรับฝาก
(ล้านบาท)
ทุนเรือนหุ้น
(ล้านบาท)
มกราคม 1,181 1,262,343 70,598 53,318 21,452 29,197
กุมภาพันธ์ 1,180 1,260,828 70,634 53,483 21,570 29,121
มีนาคม 1,180 1,258,473 71,124 53,944 21,654 29,148
เมษายน 1,180 1,255,923 70,878 55,020 21,479 29,080
พฤษภาคม 1,181 1,255,704 69,994 67,768 21,346 33,880
มิถุนายน 1,180 1,245,529 70,042 53,683 21,594 29,009
กรกฎาคม 1,181 1,241,251 70,756 53,920 21,697 29,065
สิงหาคม 1,181 1,246,666 71,827 54,200 21,682 29,411
กันยายน 1,181 1,248,121 70,680 54,061 21,546 29,233
ตุลาคม 1,181 1,246,582 71,241 54,529 21,861 29,923
พฤศจิกายน
ธันวาคมสรุปสถิติตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2560

Search