สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก

       1. ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
       2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าพร้อมทั้งชำระค่าหุ้นงวดแรก
       3. ฝึกหัดสะสมเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน
       4. ผ่านการอบรมจากคระกรรมการ
       5. คณะกรรมการอำนวยการ พิจารณาอนุมัติรับเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

001 57 คุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

       1. เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
       2. มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ที่สหกรณ์กำหนดไว้ในข้อบังคับ
       3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม
       4. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์
       5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอื่น

001 57 ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

       1. เป็นคนรู้จักประหยัดและออม
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งในชุมชนของสมาชิกนั่นเอง สมาชิกของสหกรณ์จึงมีที่สะสมเงินที่สะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปฝากเงินที่ไกลๆ แม้มีเงินจำนวนน้อยหรือมากก็ตาม สมาชิกก็สามารถที่จะสะสมได้

       2. ช่วยแก้ไขปัญหาการเงิน
       เมื่อสมาชิกมีความเดือนร้อนหรือความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงิน สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม จำนวนเงินที่สมาชิกจะกู้ได้นั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเดือดร้อน ความสามารถในการชำระคืน
       และการสะสมค่าหุ้นของสมาชิกเอง

       3.สร้างความมั้นคงแก่สมาชิกและครอบครัว

       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่งจะจัดให้มีบริการในรูปแบบต่างๆ แล้วแต่ความต้องการของสมาชิกและเงินทุนที่สหกรณ์มีอยู่ เช่น บริการกองทุนการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก.1) , กองทุนสวัสดิการแก่สมาชิก (สก.2) ซึ่งมีส่วนสร้างความ
       มั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวและสมาชิก

       4. สามารถพัฒนาชุมชนและสังคม
       กิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยให้ประชาชนในชุมชนเกิดการประหย้ดและออม เพื่อสร้างกองทุนขึ้นในชุมชนเพื่อช่วยเหลือบำบัดความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อให้รู้จักการแก้ไขและตัดสินใจช่วยเหลือกันในชุมชนของตนเอง
       เป็นการฝึกผู้นำในชุมชน

Search