บรรยากาศห้องพัก

 ชั้น
 หมายเลขห้อง จำนวนเตียง แอร์ / พัดลม   ห้องน้ำ
 1  101 9 แอร์   ห้องน้ำรวม
 2  201 5 แอร์   1 ห้อง
 203 7 แอร์   1 ห้อง
 204 9 แอร์   ห้องน้ำรวมที่ชั้น 1
 3  301 10 แอร์   2 ห้อง
 3  302 28 แอร์   3 ห้อง
 สามารถพักได้ทั้งหมด   74 คน

ห้องรับประทานอาหาร

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
40 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร. 0-2373-0020-1 ต่อ 211

Search