ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เปิดบริการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์และฝากประจำ จากสหกรณ์/กลุ่ม สมาชิกและจากสหกรณ์อื่น ๆ โดยให้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป

arrow 75 เงินฝากออมทรัพย์

- สหกรณ์/กลุ่ม ผู้ฝาก สามารถฝากกี่บัญชีก็ได้ โดยเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ต่อบัญชี
- จ่ายดอกเบี้ยทุกงวดครึ่งปี เมื่อสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม
- ได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวน โดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

 เงินฝากประจำ 

- สหกรณ์/กลุ่ม ผู้ฝาก สามารถฝากกี่บัญชีก็ได้ โดยเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ต่อบัญชี และมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- เงินฝากประจำที่มีระยะเวลาฝากไม่ถึง 12 เดือน จะคำนวณดอกเบี้ยเมื่อครบตามระยะเวลาที่ฝาก
- เงินฝากประจำที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 เดือน เป็นต้นไป จะคำนวณและจ่ายดอกเบี้ย (ล่วงหน้า) ทุก ๆ 3 เดือน 
- ได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวนโดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
- ถอนเงินฝากประจำก่อนครบกำหนดเวลา จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ยกเว้น เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน

*** เงินฝากทั้งสองประเภทถือเสมือนหลักทรัพย์ สหกรณ์/กลุ่ม สมาชิกสามารถนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้กับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ได้เต็มจำนวน ***

   ฝ่ายจัดการธนกิจ งานระดมทุน โทร. 0-2373-0020-1 ต่อ 502

Search