จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง)
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
 ประจวบคีรีขันธ์ 20 2 - 1
 ชุมพร 8 14 1 2
 ระนอง 2 - - 2
 สุราษฎร์ธานี 21 16 2 1
 กระบี่ 1 1 - -
 ภูเก็ต 4 - - -
 พังงา - 1 - -
 ตรัง 2 1 1 1
 นครศรีธรรมราช 7 4 1 2
 พัทลุง 7 1 - 4
 สงขลา 12 5 1 1
 ยะลา 1 - - 1
 สตูล - - - 1
 นราธิวาส 1 - 1 1
 ปัตตานี - - - -
 รวม 86 45 7 17
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

Search