จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง)
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
 ประจวบคีรีขันธ์ 20 3 - 1
 ชุมพร 7 16 1 2
 ระนอง 2 - - 2
 สุราษฎร์ธานี 19 18 2 1
 กระบี่ 1 2 - -
 ภูเก็ต 4 - - -
 พังงา - 1 - -
 ตรัง 1 2 1 -
 นครศรีธรรมราช 7 4 1 2
 พัทลุง 7 1 - 3
 สงขลา 13 5 1 2
 ยะลา 1 - - -
 สตูล - 1 - 2
 นราธิวาส 1 - 1 -
 ปัตตานี - - - -
 รวม 83 53 7 15
         
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 

Search