จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง)
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
 เพขรบุรี 47 11 6 -
 รวม 47  11   6  -
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

Search