ผู้แทนจาก IMF และ WORLD BANK เข้าพบประธานสุภาพ แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

Search