ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้ออุทธรณ์ ครั้งที่ 1/2561

นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด(ช.ส.ค.) ได้รับมอบหมายจากนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค.ให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาข้ออุทธรณ์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนกประชาสัมพันธ์ //รายงาน 

Search