ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก ยื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่.....) พ.ศ..... ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี หวังคลี่คลายปัญหาให้สมาชิกเครดิตยูเนี่ยน

Search