ผู้นำสหกรณ์ และ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตภาคเหนือ เข้าพบสหกรณ์จังหวัด คัดค้านร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ ร้องขอทบทวน ป้องสิทธิ์สมาชิกสหกรณ์

Search