ช.ส.ค. เปิดเวที 10 แห่งทั่วประเทศ ให้ผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รับฟัง พร้อมแสดงความคิดเห็น แก้ไขปัญหาสวัสดิการและเสนอกฎหมายภาคประชาชน

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ได้ดำเนินการขอเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ..  ซึ่งเป็นการเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโดยได้ยื่นเรื่องต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วและเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนในการเสนอกฎหมายซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นตามกระบวนการขอเสนอแก้ไขกฎหมายโดยภาคประชาชน  และเพื่อให้ผู้นำเครดิตยูเนี่ยนได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา สก.1-2  จึงได้กำหนดโครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นผู้นำเครดิต
ยูเนี่ยนทั่วประเทศ เรื่องการเสนอพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .. ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้ผู้นำเครดิตยูเนี่ยนได้รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการดำเนินการกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก.1-2) และกระบวนการขั้นตอนการขอเสนอแก้ไขกฎหมายโดยภาคประชาชน 2) เพื่อรับฟังความคิดเห็น การขอเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .. โดยภาคประชาชน และ 3) เพื่อการประชาสัมพันธ์การให้บริการ  การระดมทุนและสินเชื่อของชุมนุมสหกรณ์ฯ

โอกาสนี้ นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 กระจายกันลงพื้นที่ เพื่อการนี้อย่างเร่งด่วน เปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นผู้นำเครดิต
ยูเนี่ยนทั่วประเทศ พร้อมร่วมกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับการขอเสนอแก้ไขกฎหมายโดยภาคประชาชน อีกทั้งรับฟังความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการดำเนินการกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ โดยจัดพร้อมระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2561 เปิดเวทีตามสาขาภูมิภาคและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วทุกภาค ซึ่งการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความราบรื่น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงสรุปได้อย่างชัดเจนว่า ผู้นำและสมาชิกสหกรณ์ กว่าล้านคนพร้อมที่จะร่วมใจกันผลักดันให้เกิดข้อกฎหมายที่เป็นที่พึ่งพาของขบวนการของเรา และนำประโยชน์สูงสุดสู่มวลสมาชิกให้ได้มากที่สุด อีกทั้งเป็นการต่อยอดเพื่อเกิดการพัฒนาระบบการจัดการ การบริหารงาน การดำเนินธุรกรรม การให้บริการด้านสวัสดิการ รวมถึงการเข้าถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอย่างเข้าถึงและเข้าใจ

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค.

รายงาน

Search