คณะกรรมการ ช.ส.ค. มอบรางวัลสหกรณ์สมาชิก ผู้ร่วมโครงการรณรงค์เพื่อเพิ่มทุนเรือนหุ้น

ช.ส.ค.  ได้จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อเพิ่มทุนเรือนหุ้นของ ช.ส.ค. ภายใต้ชื่อ โครงการออมเงิน ยิ่งออม ยิ่งได้ ขึ้น ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 (รวมระยะเวลา 6 เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสมาชิก ช.ส.ค.
  2. เพื่อเป็นแรงจูงใจในการถือหุ้นของสหกรณ์/กลุ่มสมาชิก ช.ส.ค.
  3. เพื่อเพิ่มเงินทุนดำเนินงานของ ช.ส.ค.
  4. เพื่อเพิ่มเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินของ ช.ส.ค.

 

เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการโครงการดังกล่าว จึงทำการจับรางวัลตามหลักเกณฑ์การให้รางวัล ดังนี้ คือ

  1. ยอดรวมของเงินรางวัล คิดจาก 1% ของทุนเรือนหุ้นตามเงื่อนไขโครงการ
  2. รางวัลละ 1,000 บาท โดยสมทบเป็นเงินหุ้นของสหกรณ์/กลุ่มสมาชิก ที่ได้รับรางวัล
  3. การจับรางวัลโดยกำหนดเป็นคูปอง ต้องถือหุ้นขั้นต่ำ ฉบับละ 20 หุ้น (2,000 บาท) ต่อ1คูปอง สหกรณ์/กลุ่มสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัล ต้องถือหุ้นขั้นต่ำฉบับละ 20 หุ้น ต่อ 1 คูปอง
  4. ช.ส.ค. จะจับรางวัลและสมทบหุ้นให้หลังจากวันสิ้นสุดโครงการ ภายในเดือนธันวาคม 2560

 

ซึ่งในวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. จับรางวัลเพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้โชคดีทั่วประเทศ จำนวน 370 รางวัล เป็นเงิน 370,000 บาท โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ อาทิ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และนางเครือวัลย์ ชลนัย รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา และในฐานะผู้จัดการฝ่ายจัดการธนกิจและสวัสดิการ ร่วมจับรางวัลในโอกาสนี้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ช.ส.ค. สถาบันกลางและผู้นำทาง ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ ที่ไว้วางใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการของเราอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

Search