ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการขยายธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560 นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัดเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการขยายธุรกิจและการลงทุนของสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์และพิจารณากลั่นกรองงานส่งเสริม สนับสนุนการขายธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณ์

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค. \\รายงาน

Search