DGRV VISIT TO CULT

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) พร้อมด้วย ผู้จัดการใหญ่ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ให้เกียรติต้อนรับ ผู้แทนจากหน่วยงานสหกรณ์ของประเทศเยอรมัน DGRV และคณะศึกษาดูงานจาก ธนาคารแห่งประเทศลาวและออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน โดยมี รองผู้จัดการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนา นางเครือวัลย์ ชลนัย รับหน้าที่ บรรยายการดำเนินงานและ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ฯ และการกำกับดูแล ให้การศึกษาอบรมและส่งเสริม พร้อมด้วยการให้บริการต่างๆ แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค. // รายงาน

Search