ช.ส.ค. เข้าพบนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่วนกลาง เเละเขตตรวจที่ 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ นำโดยนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะ เข้าพบ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่วนกลาง และเขตตรวจที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินการแก้ไขสวัสดิการ สก.1-2 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

Search