ช.ส.ค. เข้าพบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ อานามนารถ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2 พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ นำโดย นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่, นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร, นายอรรถสิทธิ์ สงสะนะ ผู้จัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก พร้อมคณะ เข้าพบนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินการสวัสดิการ สก.1-2 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

Search