ช.ส.ค. ร่วมกับ สสท. ยื่นหนังสือเข้าชื่อของผู้แทนการเสนอร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒) ต่อรองประธานสภา สนช. คนที่ ๑

นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์  ประธานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

(ช.ส.ค.) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และคณะ ร่วมกับนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือเข้าชื่อของผู้แทนการเสนอร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่....) พ.ศ.....(แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒) ต่อรองประธานสภา สนช. คนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา

            โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด มีฐานะเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศของสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ โดยสหกรณ์สมาชิกได้รับประโยชน์ ดังนี้

๑.หากสมาชิกรายบุคคลซึ่งเป็นผู้กู้ของสหกรณ์รายใดเสียชีวิตหรือไร้ความสามารถและมีหนี้เงินกู้คงเหลืออยู่กับสหกรณ์ กองทุนฯ จะชดเชยหนี้เงินกู้คงเหลือให้แก่สหกรณ์แทนทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตซึ่งเป็นการลดภาระความเดือดร้อนแก่ทายาทสมาชิกและผู้ค้ำประกันพร้อมทั้งเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิต

๒.เงินสมทบให้แก่สมาชิกรายบุคคลของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เสียชีวิต สามารถขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโสล่วงหน้าได้จำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการดำรงชีพ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออมและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในวัยชรา

   การจัดสวัสดิการดังกล่าวของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นความพยายามตอบสนองหลักการบริหารสมาชิกและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสากลทั้งนี้เป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกสหกรณ์ เป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่สมาชิก ครอบครัวและสังคมโดยรวม

ด้วยเหตุนี้เองชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงยื่นเรื่องเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชนต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อโปรดพิจารณาและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในวันนี้    

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ //รายงาน

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Search