ผู้บริหาร ช.ส.ค.ร่วมแสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2560 นายเกียงเฮง แซ่ตั้ง รองประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด คนที่ 1 พร้อมนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่และคณะ เข้าแสดงความยินดีแก่นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ//รายงาน

Search