สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรีร่วมจัดกิจกรรมวันเครดิตยูเนี่ยนสากลประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาจังหวัดเพชรบุรี รวมกับชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันเครดิตยูเนี่ยนสากล โดยการบริจาคโลหิต ทำบุญทอดกฐินสามัคคี และบริจาคเงินให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) จำนวน 36,510 บาท เพื่อสมทบทุนการศึกษาและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเรียนมอบให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีนายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม ประธานช.ส.ค.สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวิเชียร เรียบร้อย ประธานชมรมเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี ,นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค., นายชัชชัย จันทร์กระจ่าง ผู้จัดการ ช.ส.ค.สาขาจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนผู้นำ และสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเข้าร่วมกิจกรรม

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ//รายงาน

Search