ประธานสุภาพเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายเพื่อสมาชิก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่นๆ โดยมีพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีการพิจารณาร่างกฎหมายสหกรณ์เพื่อให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมเข้าสู่การพิจารณาในขั้นตอนต่อไป  ณ อาคารรัฐสภา 2

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ // รายงาน

Search