ช.ส.ค. เข้าแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์คนใหม่

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่, นางพัชรพร เครือษา ผู้จัดการฝ่ายสำนักผู้จัดการใหญ่ เข้าพบนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อแสดงความยินในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Search