ประธาน ช.ส.ค. เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อม นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนอสองห้อง จ.ขอนแก่น ซึ่ง นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการดำเนินงานเพื่อเชื่อมโยงการซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์จากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP โครงการนาแปลงใหญ่ ซึ่งนำเกษตรกรและผู้ประกอบการมาพูดคุยทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของการซื้อขายข้าวในโครงการ ชนิดข้าว ปริมาณผลผลิต จุดซื้อขาย พร้อมจับคู่ธุรกิจจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการซื้อผลผลิตข้าว (MOU) ระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ครั้งนี้

                นายพงษ์พันธ์ แก้วหาวงศ์ กรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. และในฐานะประธานฯของสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ เมื่อปี 2559 เป็นโครงการนาแปลงใหญ่ เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะทำข้าว GAP ในอนาคต ซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักร รถไถ รถเกี่ยว เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ ให้กับสหกรณ์ฯ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์เรื่องของการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต และอนาคตข้างหน้าหวังว่าโรงสีซึ่งเป็นของสหกรณ์ของสมาชิกจะพัฒนาเป็นโรงสี GMP และผมมั่นใจว่าการดูแลเกษตรกรมวลสมาชิกของสหกรณ์ก็จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการเป็นอย่างดียิ่ง              เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร หรือผู้ประกอบการที่สนใจรับซื้อผลผลิตคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกร สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานของกรมการข้าวในพื้นที่ หรือโทรสายด่วนหมอข้าว 1170 กด 4 

Search