ช.ส.ค. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมายให้ นายเกียงเฮง แซ่ตั้ง รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 พร้อมนายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี พร้อมร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยโรคตาเลนส์ตาเทียม โรงพยาบายศิริราช จำนวน 5,000 บาท ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

Search