ประธานฯ สุภาพ เปิดการประชุมวิสามัญ มูลนิธิฯ เตรียมความพร้อมให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

คณะกรรมการ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย หรือ มคท. เปิดการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 โดยมี นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ในฐานะประธานฯ มคท. พร้อมด้วย นายวัยรินทร์ ไทยสนธิ รองประธานฯ คนที่ 1 และนายการุณ พรหมสินชัย รองประธานฯ คนที่ 2 รวมถึง นายดาบชัย ใจสู้ศึก กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ช.ส.ค. เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี 2560 และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของของมูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย อาทิ การประชาสัมพันธ์จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวมูลนิธิและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตวามร่วมมือโครงการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรและหน่วยราชการต่างๆ

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษา ของมูลนิธิฯ นายสมิง จงกะสิกิจ ปรึกษา ช.ส.ค. ชมรมภาคกลางตอนบน และ นายสุวิทย์ โบพานิชย์ ทนายความและผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในเขตภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมวิสามัญในครั้งนี้ด้วย

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค.

รายงาน

Search